U uvodnom tekstu posvećenom pravnoj borbi napomenuli smo da se izgradnja na objektima mini hidorelektrana derivacionog tipa u Srbiji sprovodi krajnje stihijski, bez zalaženja u suštinu i kompleksnost tipa objekata, kao i posledica njihove gradnje na specifično geografsko područje u kojima se vrši gradnja.

Izgradnja se odvija uz niz tehničko-pravnih nepravilnosti, koje imaju ogroman negativan uticaj na životnu sredinu i stanovništvo koje živi na područjima gde se grade objekti mini hidrielektrana.

Detaljnije na sledećem linku >>>

Zato je pokret „Odbranimo reke Stare planine“ pre svega odlučio da 2017.godine krene u prikupljanje podrške od strane relevantnih institucija i istaknutih stručnih pojedinaca i otpočne mukotrpnu pravnu borbu u odbranu reka od najezde MHE investitora.

Tako ćemo ovog puta skrenuti pažnju i osvrnuti se na „Stav akademije inženjerskih nauka Srbije o energetskim, ekološkim i socijalnim problemima građenja malih hidroelektrana sa dugačkim cevovodima“ , jer je Akademija inženjerskih nauka Srbije među prvima upozoravala na nepovoljne tendencije u izgradnji objekata mini hidroelektrana derivacionog tipa (MHE).

Naime, Akademija inženjerskih nauka Srbije (ANSI)  je još 2011. godine, zajedno sa Agencijom za prostorno planiranje, organizovala okrugli sto, na kome su iznete sve moguće ozbiljne posledice po ekonomski, ekološki, socijalni, pa i energetski razvoj.

Krajem 2018. godine, zbog ubrzanog i još haotičnijeg nastavka izgradnje mini hidroelektrana derivacionog tipa, ANSI je ponovo razmatrala ovaj problem i formirala zaključak pod nazivom  „Stav akademije inženjerskih nauka Srbije o energetskim, ekološkim i socijalnim problemima građenja malih hidroelektrana sa dugačkim cevovodima“  .

Probleme na koje upozorava ANSI, donosimo u skraćenoj formi, a kompletan dokument možete preuzeti na sajtu Akademije inženjerskih nauka Srbije:

  1. Uredba o podsticanju obnovljivih izvora energije za 2019.g doneta bez sagledavanja bitnih ekoloških, energetskih i socijalnih problema
  2. Pogrešno tumačenje Katastra MHE koji je rađen 1987.g (856 potencjalnih lokacija MHE) koji je bez kritičke analize 2009.g prihvaćen kao polazište za izdavanje energetskih i građevinskih dozvola.
  3. Energetski efekti su vrlo mali i nemaju uticaj na strategiju povećanja udela obnovljivih izvora energije u ukupnoj proizvodnji.
  4. Visoke beneficirane tarife za MHE i nelogičan redosled izdavanja dozvola (najpre izdavanje energetskih dozvola, a tek kasnije se razmatra ili se uopšte ne razmatra uticaj na okruženje) što je dovelo do pojave trgovine i mešetarenja dozvolama.
  5. Izdavanje dozvola za MHE manje od 1MW prepušteno je opštinama koje nisu bile u stanju da ocene ekonomsku korist i mnogo veće gubitke.
  6. Nedopustiva je praksa da je izgradnja MHE dopuštena u ekološki zaštićenim područjima (Stara planina, Golija … itd)
  7. Posebno zabrinjava izražena neosetljivost investitora, ali i nadležnih državnih organa, prema socijalnim traumama koje su stvorili investitori u nekim seoskim sredinama, insistirajući na nastavku izgradnje.

Ne MHE Zvanična stranica pokreta Odbranimo reke Stare planine i udruženja Nova Stara planina Mini hidroelektrane - bezakonje, energetski, ekološki i socijalni problemi Pravna borba, Aktivizam, Odbrana reka Nataša Komljenović

Iz svega navedenog proistekli su zaključci i stavovi Akademije inženjerskih nauka Srbije koji se sastoji iz devet tačaka i koji možete u celosti preuzeti na sledećem linku na sajtu ANSI-a.

Svakako, prva i dva najvažnija stava prenosimo umesto zaključka…

  1. Zabraniti gradnju MHE sa dugačkim cevovodima u zaštićenim prirodnim područjima, kao i na svim slivovima koji po svojim prirodnim osobenostima treba u skorijoj budućnosti da budu obuhvaćeni nekim vidom zaštite. Redefinisati proceduru izdavanja uslova zaštite prirode, u kojoj pored republičkog zavoda za zaštitu prirode treba da učestvuje upravljač zaštićenog prirodnog dobra, kao i Ministarstvo zaštite životne sredine (što sada nije slučaj). Pri tom ostvariti suprimaciju Zakona o zaštiti prirode nad Zakonom o planiranju i izgradnji, kada su u pitanju zaštićena prirodna područja. Obezbediti i suštinsko učešće lokalnih zajednica u procesu izdavanja uslova, mišljenja, saglasnosti i dozvola koje se tiču MHE.

 

  1. Treba što pre ukinuti delove Uredbe o podsticajima proizvodnje OIE koji se odnose na MHE, jer ona unosi nedopustive disparitete i podstiče izgradnju i onih MHE koje najčešće nisu ni obnovljiv ni ekološki poželjan vid energije. Većina zemalja je pristupila preispitivanju svih povlašćenih tarifa, neke su donele moratorijum na njihovu primenu, a neke su ih potpuno ukinule, čak i sa retroaktivnim delovanjem.

 

Autor teksta: Nataša Komljenović dipl.inž.arh.

aktivista pokreta „Odbranimo reke Stare planine“ 

 

Podeli info

Da li podržavaš odbranu reka Stare planine?